Συμπληρωματικά στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου: «Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό του έργου: «Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σατρών» ο οποίος θα διεξαχθεί στο Δήμο μας στις 22-12-2016 πρέπει να συμπληρώσετε το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (επιλεξτε εδω) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.