Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ. Κ. Εχίνου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ.

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ. Κ. Εχίνου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ.

Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ. Κ. Εχίνου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ.

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Β) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  pdf & word

Ε) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ