Πρόσκληση για την ανανέωση της υπηρεσίας καταχωρητή ονομάτων gr

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο. Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 31/2017 (ΑΔΑ : ΨΠΡΜΩΚΛ-ΓΟΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α : 31

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανανέωση της υπηρεσίας ανανέωσης καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο μέχρι την 09/02/2016. 

Πρόσκληση.