Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016

O Δήμος Μύκης θα προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με διαδικασίες απευθείας ανάθεση, για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν απο την σχετική πρόσκληση.