Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης

Ο δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές ομάδων του τιμολογίου της υπ. αριθμ. 3/2017 τεχνικής μελέτης του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης»

Διακήρυξη.

Περίληψη Διακήρυξης.

ΤΕΥΔ.

Τεχνική Περιγραφή.

Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Τιμολόγιο Μελέτης.

Οικονομική Προσφορά.