Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης Προκηρρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων Λυμάτων  και Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μύκης»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 72/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

α) Περίληψη διακήρυξης

β) Διακήρυξη –  Διευκρινιστικά στοιχεία για την διακήρυξη

γ) Μελέτη

Τεχνική Περιγραφή

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Αναλυτικό Τιμολόγιο Εργασιών

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

δ) ΤΕΥΔ

ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς