ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «προμήθεια κινητήρων, αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «προμήθεια κινητήρων,  αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης»

Α) Περίληψη διακήρυξης

Β) Διακήρυξη

Γ) Μελέτη (ορθή επανάληψη)

Δ)  Έντυπο οικονομικής προσφοράς (ορθή επανάληψη)

Ε) ΤΕΥΔ