Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ