Ορθή επανάληψη της Μελέτης και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «προμήθεια κινητήρων, αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης»

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε ορθή επανάληψη της Μελέτης και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του συνοπτικού  διαγωνισμού της προμήθειας: «προμήθεια κινητήρων,  αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης» που θα διεξαχθεί στο Δήμο μας στις 03-05-2017.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους για την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,  να εκτυπώσουν το διορθωμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

α) Μελέτη

β) Έντυπο οικονομικής προσφοράς