ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γνωστοποιούμε ότι με το αριθ. 10164/9-6-2017 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η  ΣΟΧ 1/2017 (4008/22-3-2017),

στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη (σχετική και η αριθ.

9273/358/16-6-2017 απόφασή μας) και ως εκ τούτου  δεν θα καταρτισθούν πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Στο άμεσο μέλλον θα επαναπροκηρύξουμε εκ νέου  τις θέσεις προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.