Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας

Ο Δήμος Μύκης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2017 με το Δήμο Μύκης , αφού λάβουν υπόψη την από 28.04.2017 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αποτυπώνονται τα καθήκοντα παροχής υπηρεσιών του Γιατρού εργασίας της ανωτέρω εργασίας, όσο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της  , να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πρόσκληση.

Μελέτη.