Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης» Εκτιμώμενης αξίας  30.350,00€ (πλέον Φ.Π.Α. …%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

α) Περίληψη διακήρυξης

β) Διακήρυξη

Διακήρυξη Μέρος 1ο

Διακήρυξη Μέρος 2ο

Στο άρθρο 20.2 παρ. ε , Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς διευκρινίζεται οτι :

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος τριάντα (30) σελίδωνκειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.

 Διακήρυξη Μέρος 3ο

Διακήρυξη Μέρος 4ο

γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων

δ) Τεύχος Α1 – Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας

ε) Τεύχος Α2 – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

στ) Τεύχος Α3 – Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών

ζ) Τεύχος Α4 – Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

η) ΤΕΥΔ

θ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς