ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ