Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε οικισμούς του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  Ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε  οικισμούς του Δήμου  Μύκης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  799,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   και θα βαρύνει τον Κ.Α.00-6117.012 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2017 με τίτλο «ψεκασμός εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος» , με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00€

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 161 /25.07.2017 (ΑΔΑ : Ω669ΩΚΛ-ΣΩ7) για την ανάληψη και διάθεση της πίστωσης

β) η Α-465(7ΗΚΘΩΚΛ-Ε4Ξ) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1  , του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε οικισμούς του Δήμου  Μύκης  μέχρι  της 28/07/2017 και ώρα 09:00 πμ.

Λεπτομέρειες και την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας μπορείτε να ανακτήσετε απο τον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόσκληση.