Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου.

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου , με συνοπτικό διαγωνισμό  για την κατασκευή του έργου:  «Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Θερμών”», 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 13478/23.08.2017 διακήρυξης και  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί  στην Σμίνθη   5 / 9  /2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 πμ στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ