ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης, Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών και Δ.Ε. Σατρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης, Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών και Δ.Ε. Σατρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ