Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την ηχητική εγκατάσταση του Δήμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα  Τρίτη 11/10/2017  εώς και τις 14:30 μ.μ.

Πρόσκληση