Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια :

« Προμήθεια αλατιού οδοποιίας για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Μύκης »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ