ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
“Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης”
Εκτιμώμενης αξίας 71.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

– ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

– ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– Τ.Ε.Υ.Δ.

– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

– ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ