Διανομή κατανεμητηρίων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017

Με το 25279/07.11.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας οι καταστάσεις βοσκήσιμων γαιών που αφορούν το έτος 2017.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 και την κατανομή του έτους 2017 , καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017.

Η μη καταβολή της οφειλής των ετών 2016 και 2017 , συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Πρόσκληση.