ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ¨
Εκτιμώμενης αξίας 29.991,57 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ