Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ( 1 ) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση για το τακτικό και ΙΔΑΧ προσωπικό ( 15 άτομα)  στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας.

Πρόσκληση