Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών”

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών”
Εκτιμώμενης αξίας 18.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ