Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης”

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης”
Εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ