Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Μύκης»

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:  «Εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Μύκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

– ΤΕΥΔ