Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια – εγκατάσταση μίας κλιματιστικής μονάδας για το γραφείο Δημάρχου και απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ