Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης»

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:  «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ