ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 1Α/2017

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ της ΣΟΧ 1Α/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης  του υποέργου “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμου Μύκης…

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ