ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ