Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: ¨Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης¨

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:
¨ Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης ¨
Εκτιμώμενης αξίας 36.733,59 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ