Διακήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

Διακήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ