ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ