ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης με έναρξη την 1/1/2018 και μέχρι 31/12/2018, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των υπηρεσιών, για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ