ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Αναρτήθηκαν την 10/1/2018 στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ ή JCB)

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ ή JCB)

Πίνακας διοριστέων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ ή JCB)

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΥΕ Εργατών/τριών

Πίνακας διοριστέων ΥΕ Εργατών/τριών

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 11/1/2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.