ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ