Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την ανοικτή διαδιακασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο:
¨ Ύδρευση οικισμών ΔΕ Μύκης ¨
Εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 Ευρώ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ