Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

“Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο”

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

– ΤΕΥΔ

– ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

– ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

– ΣΧΕΔΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

– ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ