Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, των Αντλιοστασίων Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Μύκης, όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 2/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Περίληψη Διακήρυξης.

Διακήρυξη με παραρτήματα.

ΤΕΥΔ.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.