ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ιευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Δημοτική ΕπιχείρησηΑνάπτυξης Μύκης Ν.Ξάνθης (Κ.Δ.Ε.Μ.)

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης (βλέπε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)) στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 εώς και Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από τα τρία (3) µέλη της επιτροπής όπως ορίστηκαν στην 6/2018 απόφαση του ∆.Σ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στην Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μύκης ∆ηµοτικό Κατάστημα οικισμού Μύκης, οικισμός Μύκης Τ.Κ 67100 υπόψη κου. Μωϋσίδη Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2541352336)