ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα 8/6/2018 στην “Διαύγεια” οι πίνακες (ονομαστικοί, βαθμολογίας & κατάταξης, απορριπτέων και Διοριστέου)

της προκήρυξης 168/2-5-2018 για την πρόσληψη Διευθυντή επι θητεία της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών

(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στην Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μύκης

∆ηµοτικό Κατάστημα οικισμού Μύκης, οικισμός Μύκης Τ.Κ 67100  υπόψη κου. Μωϋσίδη Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2541352336 ή -337).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε Word)   (σε pdf)

Η Ανακοίνωση πρόσληψης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες του Νομού:  “ΜΑΧΗΤΗΣ”  και “ΘΡΑΚΗ” την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, οπότε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη θέση αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης, δηλαδή την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2018, και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Επομένως, η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται εώς ΚΑΙ την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2018.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από τα τρία (3) μέλη της επιτροπής όπως ορίστηκαν στην 6/2018 απόφαση του Δ.Σ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ΕΝΣΤΑΣΗΣ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.), Δημοτικό Κατάστημα οικισμού Μύκης, οικισμός Μύκης, Τ.Κ. 67 100 υπόψη κου Μωϋσίδη Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 25413-52336).

Πληροφορίες, Δ.Μύκης: Τηλ. 2541352336 – 2541352337   & Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.) 2544029013