Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανάθεση σύμβασης με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ¨ Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης 2018¨ ,  εκτιμώμενης αξίας 61.999,38 Ευρώ με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και

β) τους όρους της  3562/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.