ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του κτιρίου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου όπως αναλύονται στην συνημμένη πρόσκληση…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ