Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.