Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας : “Προμήθεια κινητήρων , ανλτιών και συσκευών χλωρίωσης ΔΕ Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

Διευκρινιστκά στοιχεία σχετικά με το διαγωνισμό.