Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : “Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης και Δ.Κ Εχίνου”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΤΕΥΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.