Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σημαιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.