Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ” Επισκευή – Συντήρηση σχολείων Δήμου Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΤΕΥΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.