Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ¨Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε οικ. Δ.Ε. Θερμών και Δ.Κ. Μύκης¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΤΕΥΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.