Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης : “Κατασκευή Κυνοκομείου Δήμου Μύκης”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΤΕΥΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.