ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB)

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”: η συνολική ονομαστική κατάταξη υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018, καθώς και ο πίνακας διοριστέου για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μύκης και έχουν ως εξής:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2018 (Δ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1/2018 (Ζ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2018 (Στ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΟΧ 1/2018 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφέρομενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνης διάρκειας) ενός (1) ατόμου (Δ.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου GRADER και ελλείψει αυτού JCB), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο (σε δύο καθημερινές εφημερίδες “ΜΑΧΗΤΗΣ” και “ΦΩΝΗ της ΞΑΝΘΗΣ” και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 εώς και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ